top of page

regulamin

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez IMG IWONA GUBERNAT  

§1 Podstawowe definicje

 

 1. Serwis internetowy/Usługodawca – serwis internetowy dostępny pod adresem paulina-kulis.pl, instruktor Paulina Kuliś

 2. Właściciel – IMG IWONA GUBERNAT, ul. Kniaźnina 4, 31-637 Kraków, NIP 6781116886, nailsbypaulinakulis@gmail.com

 3. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Usługodawcą.

 4. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Serwisem internetowym.

 5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy (Klienta), rezerwacja terminu za pośrednictwem niniejszego  Serwisu internetowego tj. Szkolenia stacjonarne zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Szkolenia stacjonarne ze stylizacji paznokci prowadzone są w centrum szkoleniowym na ul. Kniaźnina 4, 31-637 Kraków

 6. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

 

§2 Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawca niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa,  zasadom  współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

 2. Serwis internetowy oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców jakie są  przewidziane między innymi Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis internetowy danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań serwisu.

 3. Administratorem danych osobowych jest IMG IWONA GUBERNAT, ul. Kniaźnina 4, 31-637 Kraków, NIP 6781116886

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu.

 5. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dochodzenia roszczeń. 

 6. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń wraz z zachowaniem zasad BHP a także wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

 7. Usługa szkoleniowa podczas jej trwania może być audytowana przez instytucje finansującą szkolenie, Bazę Usług Rozwojowych lub firmę zewnętrzną.

§3 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług szkoleniowych świadczonych przez Usługodawcę zarówno w ramach usług rezerwowanych przez stronę internetową www.paulina-kulis.pl jak i poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

 3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres IMG IWONA GUBERNAT ul. Kniaźnina 4, 31-637 Kraków, nailsbypaulinakulis@gmail.com w formie pisemnej lub elektronicznej i powinny zawierać:

 • przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,

 • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

 1. Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

§4 Postępowanie w sytuacji nieoczekiwanej.

 1. W przypadku choroby lub innej nagłej niedyspozycyjności instruktora kursanci zapisani na dany termin szkolenia zostaną bezzwłocznie poinformowani o tej sytuacji.

 2. W miarę dostępnych terminów kursantom zostanie zaproponowany inny termin tego samego szkolenia. Ewentualnie w przypadku braku możliwości znalezienia terminu, który odpowiadałby także kursantowi szkolenie może zostać całkowicie odwołane. Instruktor może zaproponować wzięcie udziału w szkoleniu w innym terminie o zbliżonej tematyce.

§5 Metody płatności 

 1. W celu dokonania rezerwacji miejsca na szkoleniu stacjonarnym poprzez www.paulina-kulis.pl prosimy o dokonanie przelewu zadatku na numer konta bankowego: 51 1050 1445 1000 0091 1191 2086

 2. Serwis dokumentuje sprzedaży Usługi poprzez wystawienie paragonu lub faktury VAT.

 

§6 Postanowienia końcowe 

 1. Serwis internetowy honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.

 3. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.

 4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 r.

Payment Methods
bottom of page