top of page

regulamin

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez IMG IWONA GUBERNAT  

§1 Podstawowe definicje

 

 1. Serwis internetowy/Usługodawca – serwis internetowy dostępny pod adresem paulina-kulis.pl, instruktor Paulina Kuliś

 2. Właściciel – IMG IWONA GUBERNAT, ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków, NIP 6781116886, nailsbypaulinakulis@gmail.com

 3. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Usługodawcą.

 4. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Serwisem internetowym.

 5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy (Klienta), rezerwacja terminu za pośrednictwem niniejszego  Serwisu internetowego tj. Szkolenia stacjonarne zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Szkolenia stacjonarne ze stylizacji paznokci prowadzone są w centrum szkoleniowym na os. 2 Pułku Lotniczego 31 lu3, 31-870 Kraków

 6. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa,  zasadom  współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

 2. Serwis internetowy oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców jakie są  przewidziane między innymi Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis internetowy danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań serwisu.

 3. Administratorem danych osobowych jest IMG IWONA GUBERNAT, ul. Kniaźnina 4, 31-637 Kraków, NIP 6781116886

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu.

 5. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dochodzenia roszczeń. 

 6. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń wraz z zachowaniem zasad BHP a także wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

 7. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu usługi szkoleniowej w przypadku nie utworzenia się grupy w ilości min. połowy osób.

 8. Usługa szkoleniowa podczas jej trwania może być audytowana przez instytucje finansującą szkolenie, Bazę Usług Rozwojowych lub firmę zewnętrzną.

§3 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług szkoleniowych świadczonych przez Usługodawcę zarówno w ramach usług rezerwowanych przez stronę internetową www.paulina-kulis.pl jak i poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

 3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres IWONA GUBERNAT MARIPOSSA STYL os. 2 Pułku Lotniczego 31 lu3, 31-870 Kraków, nailsbypaulinakulis@gmail.com w formie pisemnej lub elektronicznej i powinny zawierać:

 • przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,

 • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

 1. Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

§4 Postępowanie w sytuacji nieoczekiwanej.

 1. W przypadku choroby lub innej nagłej niedyspozycyjności instruktora kursanci zapisani na dany termin szkolenia zostaną bezzwłocznie poinformowani o tej sytuacji.

 2. W miarę dostępnych terminów kursantom zostanie zaproponowany inny termin tego samego szkolenia. Ewentualnie w przypadku braku możliwości znalezienia terminu, który odpowiadałby także kursantowi szkolenie może zostać całkowicie odwołane. Instruktor może zaproponować wzięcie udziału w szkoleniu w innym terminie o zbliżonej tematyce.

§5 Metody płatności 

 1. W celu dokonania rezerwacji miejsca na szkoleniu stacjonarnym poprzez www.paulina-kulis.pl prosimy o dokonanie przelewu zadatku na numer konta bankowego: 51 1050 1445 1000 0091 1191 2086

 2. Serwis dokumentuje sprzedaży Usługi poprzez wystawienie paragonu lub faktury VAT. Wymagane jest podanie danych do faktury.

 3. Z promocji można korzystać jedynie w ściśle określonym podanym terminie, promocje nie łączą się ze sobą.

 

§6 Postanowienia końcowe 

 1. Serwis internetowy honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.

 3. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.

 4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 r.

Payment Methods
bottom of page